CENNIK

CENNIK

Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS

Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS

 „Uzdrowisko Rymanów” S.A. prowadzi rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS w schorzeniach narządu ruchu. Świadczenia realizowane są w obiekcie „Świtezianka” oraz w Szpitalu i Sanatorium Uzdrowiskowym „Zimowit”.

Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS trwa 24 dni. Ma na celu przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w wyniku choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy i jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji.

Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej skierowany jest do osób:

   Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej skierowany jest do osób:

   – zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy
   – uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego
   – pobierających rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy rokujących jednocześnie odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji

Podstawą skierowania do ośrodka rehabilitacyjnego jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Lekarz orzecznik ZUS może je wydać:

   – na wniosek lekarza prowadzącego leczenie (na dowolnym formularzu), złożonym przez pacjenta w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania
   – podczas kontroli zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy, 
   – przy ustaleniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego,
   – podczas orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych

   Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej może wystawić każdy lekarz prowadzący leczenie, a osoba, której ten wniosek dotyczy, składa go w oddziale ZUS, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Jeżeli lekarz orzecznik ZUS wyda orzeczenie o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, osoba zainteresowana otrzymuje zawiadomienie o terminie i miejscu leczenia.

   Pełny koszt rehabilitacji pokrywa Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Koszty dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego z miejsca zamieszkania i z powrotem ZUS refunduje do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.

 

Zasady dowozu pacjentów ZUS z przystanków autobusowych do obiektów leczniczych (zobacz)

Świadczenia realizowane są w obiekcie „Świtezianka” oraz w Szpitalu i Sanatorium Uzdrowiskowym „Zimowit”.

 

Obiekt „ŚWITEZIANKA”

Wpis do Rejestru Ośrodków nr OD/18/0006/19 ważny do dnia 01.05.2022 r. jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • z upośledzeniem umysłowym
 • z padaczką
 • ze schorzeniami układu krążenia
 • z chorobami reumatycznymi, ze schorzeniami układu oddechowego
 • z chorobami neurologicznymi
 • z otyłością

Szpital Uzdrowiskowy „ZIMOWIT”

Wpis do rejestru ośrodków nr OD/18/0005/22 ważny do dnia 02.05.2025 r. jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • z upośledzeniem umysłowym
 • z padaczką
 • ze schorzeniami układu krążenia
 • z chorobami reumatycznymi, ze schorzeniami układu oddechowego
 • z chorobami neurologicznymi
 • z otyłością
Skip to content