CENNIK

CENNIK

Pobyty NFZ - dorośli

Leczenie uzdrowiskowe ze skierowaniem z NFZ

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego w „Uzdrowisko Rymanów” S.A. mogą Państwo skorzystać z:

 • uzdrowiskowego leczenia szpitalnego dla dorosłych – pobyt trwa 21 dni, jest bezpłatny,
 • uzdrowiskowego leczenia szpitalnego dla dzieci w wieku od 3-18 lat – pobyt trwa 27 dni, jest bezpłatny, dzieciom zapewniamy naukę szkolną na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum,
 • uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dla dorosłych – pobyt trwa 21-dni, kuracjusz ponosi częściowe koszty zakwaterowania i wyżywienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego,
 • uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dla dzieci w wieku od 3-6 lat pod nadzorem opiekuna – pobyt trwa 21 dni, pobyt dla dziecka jest bezpłatny, opiekun we własnym zakresie pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia w wysokości określonej przez „Uzdrowisko Rymanów” S.A.,
  uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym – pobyt trwa 28 dni, jest bezpłatny,
 • uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego dla dorosłych i dzieci – trwa od 6 do 18 dni zabiegowych, kuracjusz we własnym zakresie pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia,
 • fizjoterapii ambulatoryjnej – prowadzonej w dni robocze od godz. 8.00 – 18.00. Wymagana wcześniejsza rejestracja osobista lub telefoniczna w Biurze Obsługi Kuracjusza: Tel. 13 43 57 461 lub 13 43 57 755.
Czado_229432

OPIS ZDJĘCIA

Pobyty w warunkach stacjonarnych rozpoczynają się o godzinie 14:00 pierwszego dnia i kończą o godzinie 12:00 ostatniego dnia. Zasady kierowania: Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, wskazania i ewentualne przeciwwskazania. Do skierowania lekarz dołącza aktualne wyniki podstawowych badań:

 • badania dla dorosłych: OB, morfologia krwi, mocz, RTG klatki piersiowej (ważność badania RTG wynosi 2 lata od dnia badania), EKG (ważność badania wynosi 6 m-cy od dnia badania) oraz zaświadczenie potwierdzające rozpoznanie zasadnicze będące podstawą wystawienia skierowania
 • badania dla dzieci: OB, morfologia, mocz, badanie kału na obecność jaj pasożytów (ważne w dniu wyjazdu dziecka do uzdrowiska)

Skierowanie do Oddziału Funduszu może być przekazane przez lekarza kierującego lub bezpośrednio przez zainteresowanego świadczeniobiorcę. W Oddziale NFZ jest rejestrowane w systemie informatycznym, otrzymuje kolejny numer, a następnie jest rozpatrywane pod względem celowości.

Najczęściej zadawane pytania:

Jeżeli przyjazd do uzdrowiska następuje na podstawie wydanego przez NFZ skierowania do sanatorium uzdrowiskowego, obowiązują następujące opłaty związane z pobytem:

 • częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania zgodnie z obowiązującymi stawkami ustalonymi na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013r. Informację o wysokości stawek każdy ubezpieczony otrzymuje wraz ze skierowaniem;
 • opłata uzdrowiskowa zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Rymanowie, której wysokość aktualnie wynosi 5 zł za 1 dzień pobytu.

Tak, można. Należy wówczas uiścić opłatę, zgodnie z cennikiem hotelowym właściwym dla danego obiektu. Każdy wcześniejszy przyjazd do uzdrowiska należy zgłosić telefonicznie do sanatorium wskazanego na skierowaniu.

Tak, ale po uzyskaniu zgody od lekarza prowadzącego i uiszczeniu opłaty za pustostanie, która wynosi 60 – 65 zł za 1 dzień nieobecności.

Mając skierowanie z NFZ przede wszystkim należy ze sobą zabrać:

 • dokumentację medyczną,
 • aktualny dowód ubezpieczenia,
 • strój gimnastyczny, dres i obuwie sportowe,
 • strój kąpielowy, czepek
 • jeśli chorujemy na schorzenia przewlekłe, należy zaopatrzyć się w taką ilość leków, jaka wystarczy nam na czas pobytu w uzdrowisku.

Tak. Każdy pokój jest wyposażony w telewizor, jednak należy uiścić odpłatność, która za turnus wynosi:

 • za turnus 21-dniowy – 80,00zł
 • za turnus 24-dniowy – 88,00zł
 • za turnus 28-dniowy – 100,00zł

Tak, istnieje taka możliwość. Wówczas osoba towarzysząca zostanie zakwaterowana odpłatnie we wspólnym pokoju wraz z osobą posiadającą skierowanie pod warunkiem dostępności miejsc. Należy wcześnie uprzedzić telefonicznie o chęci skorzystania z takiej możliwości.

Skierowanie: W odpowiednim ze względu na adres zamieszkania oddziale NFZ lekarz specjalista z zakresu balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej dokonuje oceny skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego i określa rodzaj leczenia (szpital, sanatorium, rehabilitacja szpitalna czy sanatoryjna). Skierowanie z niepełnymi informacjami nie jest przez Fundusz rozpatrywane. O efekcie rozpatrzenia skierowania pacjent jest informowany na piśmie. Jeżeli oddział Funduszu nie potwierdzi skierowania z powodu braku miejsc, świadczeniobiorca wpisywany jest na listę oczekujących, o czym jest pisemnie informowany, ze wskazaniem okresu oczekiwania na potwierdzenie skierowania. Skierowanie jest ważne 18 miesięcy licząc od dnia jego wystawienia. Jeśli w tym okresie leczenie nie mogło być rozpoczęte, skierowanie jest odsyłane do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego celem weryfikacji. O utracie ważności skierowania oddział Funduszu powiadamia świadczeniobiorcę pisemnie. Potwierdzone przez NFZ skierowanie, zawierające adres uzdrowiska, w którym ma się odbyć turnus, datę rozpoczęcia i zakończenia turnusu, oddział Narodowego Funduszu Zdrowia powinien przesłać pocztą osobie zainteresowanej nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia.

Rezygnacja z leczenia uzdrowiskowego: W przypadku rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego przed rozpoczęciem leczenia, skierowanie należy bezzwłocznie zwrócić do Oddziału Funduszu. Rezygnacja jest zasadna, gdy jej powodem jest wypadek losowy bądź choroba ubezpieczonego (np. pobyt w szpitalu), potwierdzone odpowiednim dokumentem. W przypadku uzasadnionego zwrotu skierowania, Fundusz wyznacza nowy termin realizacji skierowania, zgodnie z pierwotną datą wpływu skierowania. Nieuzasadniony zwrot skierowania traktowany jest jak złożenie nowego skierowania.

Odpłatność za pobyt: Pacjenci ponoszą koszty przejazdu do uzdrowiska i z powrotem. Pacjenci przebywający na leczeniu uzdrowiskowym w sanatorium dla dorosłych pokrywają częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania zróżnicowane ze względu na sezon oraz standard zajmowanego pokoju określone w drodze rozporządzenia przez Ministra Zdrowia (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U.2013. 931 z późn. zm.)

Skip to content