Regulamin

Obowiązuje od dnia 14.09.2012 r.

I. Podstawowe dane

Sklep internetowy „Sklep firmowy Uzdrowisko Rymanów S.A.”  działający pod adresem www.uzdrowisko-rymanow.com.pl/sklep (zwany w dalszej części „Sklepem”), za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie (zwane w dalszej części „Towarem/ami”), prowadzony jest przez firmę „Uzdrowisko Rymanów” S.A. z siedzibą w Rymanowie Zdroju ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów Zdrój, e-mail: biuro@uzdrowisko-rymanow.com.pl, nr telefonu 134357401, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem rejestrowym KRS 0000098424, posiadającą numer NIP 6840000790, REGON 000872059, BDO: 000023770, o kapitale zakładowym w wysokości 22.650.000,00 zł wpłaconym w całości.

Kontakt ze Sklepem można uzyskać: pod numerem telefonu tel. (13) 43 571 04 korzystając z poczty elektronicznej: celestynka-sprzedaz@uzdrowisko-rymanow.com.pl

Informacje zamieszczone na stronie internetowej www.uzdrowisko-rymanow.pl/sklep na temat Towarów oraz ich ceny dotyczą wyłącznie Sklepu. Podmiotem dokonującym zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu może być zarówno osoba fizyczna (konsument) jak i też przedsiębiorcy. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym firmą „Uzdrowisko Rymanów” S.A. ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów Zdrój.

Każdy Klient składający zamówienie w Sklepie jest obowiązany zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z obowiązujących w nim zasad.
Podczas dokonywania zakupów w Sklepie Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
Miejscem realizacji dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu, jest wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

II. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest „Uzdrowisko Rymanów” S.A. z siedzibą w Rymanowie Zdroju ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów Zdrój.
Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez „Uzdrowisko Rymanów” S.A. z siedzibą w Rymanowie Zdroju, ul. Zdrojowa 48 danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży.

Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim w jakiejkolwiek formie.
Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od firmy „Uzdrowisko Rymanów” S.A. informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia swoich danych.

III. Towar i jego cena

„Uzdrowisko Rymanów” S.A. zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów na stronie internetowej Sklepu.
Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
W przypadku niedostępności Towarów (wyczerpania), „Uzdrowisko Rymanów” S.A. zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu przy opisie danego Towaru.
Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Podane ceny Towarów nie zawierają kosztu dostawy.
Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
„Uzdrowisko Rymanów” S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wycofywania i wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

IV. Zawarcie umowy

Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (www.uzdrowisko-rymanow.com.pl/sklep) po przejściu całej procedury składania zamówienia.
W zamówieniu Klient dokonuje, w szczególności: Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Klient powinien podać prawidłowe dane umożliwiające kontakt i dostarczenie mu zamówionego towaru – Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
wyboru zamawianych Towarów;
oznaczenia adresu dostawy;
wyboru formy płatności.
Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji będą niezupełne, lub gdy dane te będą błędne lub nieprawdziwe.
Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta z chwilą wysłania na adres e-mail Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

V. Płatność/dostawa

Za zamówione w Sklepie towary można zapłacić w jeden z poniższych sposobów: W przypadku płatności przelewem lub kartą kredytową Sklep zastrzega, iż na należność czeka przez okres 14 dni od daty złożenia zamówienia. Jeżeli kwota w/w terminie nie wpłynie na konto firmy „Uzdrowisko Rymanów” S.A. bądź serwisu Dotpay.pl, towary nie zostaną wysłane a umowę uważa się za niezawartą.
– gotówką za pobraniem;
– przelewem bankowym;
– kartą kredytową lub przelewem elektronicznym (rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl).
Dane do przelewu:
„Uzdrowisko Rymanów” S.A.
38-481 Rymanów Zdrój
ul. Zdrojowa 48,
nr konta: 92 1600 1462 1883 2178 6000 0001 BNP PARIBAS

Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się w przypadku płatności przelewem po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony towar na koncie bankowym Sklepu, przy płatności kartą płatniczą i e-przelewem po autoryzacji transakcji – w kolejnym dniu roboczym. Przy płatności gotówką za pobraniem – w kolejnym dniu roboczym. Maksymalny czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi 2 dni robocze.
Przewidywany czas doręczenia przesyłki wynosi do 5 dni roboczych.
Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą poczty polskiej lub firmy kurierskiej.
Do wartości zamówienia doliczana jest kwota odpowiadająca wybranemu przez Klienta rodzajowi przesyłki.
Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. W przypadku, gdy Klient jest płatnikiem podatku VAT, należy podać nazwę firmy, nr NIP oraz dokładny adres przedsiębiorcy.
Klient powinien otworzyć przesyłkę przy odbiorze jej od kuriera/listonosza w celu zweryfikowania stanu przesyłki i spisania ewentualnego protokołu szkody. Odbiór towaru bez zgłoszenia zastrzeżeń jest równoznaczny ze zwolnieniem firmy „Uzdrowisko Rymanów” S.A. z wszelkiej odpowiedzialności względem stanu dostarczonego Klientowi towaru.
Ewentualny zwrot pieniędzy z tytułu uwzględnionych reklamacji czy zwrotów towaru odbywa się za pośrednictwem przelewu bankowego na konto bankowe Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania towaru, składając pisemne oświadczenie (wzór oświadczenia o odstąpieniu do pobrania). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sklepu.
W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru w stanie niezmienionym. Za stan niezmieniony uznaje się Towar w oryginalnym opakowaniu i bez widocznych śladów użytkowania. Do zwracanego Towaru należy dołączyć otrzymaną wraz z nim fakturę VAT. W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków, towar nie zostanie przyjęty. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na adres:
„Uzdrowisko Rymanów” S.A., 38-481 Rymanów Zdrój ul. Węgierska 40 z dopiskiem: „Sklep internetowy – zwrot”.
W razie rezygnacji z Towaru zakupionego w Sklepie (tj. realizacji prawa odstąpienia od umowy) na zasadach określonych w niniejszym punkcie, umowa uważana jest za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot wpłaconej kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania Towaru wraz z fakturą VAT zgodnie z dyspozycją Klienta w oświadczeniu.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

VII. Reklamacje

Sklep zobowiązany jest dostarczyć zamówione Towary bez wad.
Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji do Sklepu w przypadku stwierdzenia wad Towaru lub niezgodności tego Towaru z umową.
Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje na adres:
„Uzdrowisko Rymanów” S.A. 38-481 Rymanów Zdrój, ul. Węgierska 40 z dopiskiem „Sklep internetowy – reklamacja”.
W przypadku uznania reklamacji i nabycia wadliwego Towaru kupujący może zdecydować, czy żąda obniżenia ceny wadliwego Towaru, czy też odstępuje on od umowy.
Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez „Uzdrowisko Rymanów” S.A. przesyłki z reklamowanym Towarem i dowodem zakupu. Składając reklamację należy dostarczyć do Sklepu reklamowany towar, wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym. W przypadku uznania reklamacji, reklamowany towar zostanie doprowadzony do stanu zgodnego z umową bądź zostanie wymieniony na nowy. W innym przypadku Klient otrzyma zwrot kosztów zakupu towaru wraz z kosztem pierwotnej dostawy.
Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

VIII. Wymagania techniczne

W celu dokonania zakupu Klient powinien dysponować:

kompletnym stanowiskiem komputerowym wraz z poprawnie działającą przeglądarką internetową HTML( Internet Explorer, Mozilla, Opera, Safari Chrome) w wersji nie starszej niż 12 miesięcy poprzedzających wejście na stronę sklepu.
łączem internetowym o przepustowości nie mniejszej niż 512 Kb/s (download) i 64 Kb/s (upload).
Strony sklepu przygotowane są do przeglądania przy rozdzielczości ekranu 1024 na 768 pikseli.

IX. Postanowienia końcowe

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie bez podawania przyczyny.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z realizowania umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.