ajax loader

Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS trwa 24 dni. Ma na celu przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w wyniku choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy i jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji.

Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej skierowany jest do osób:

 • zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy
 • uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego
 • pobierających rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy rokujących jednocześnie odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji

Podstawą skierowania do ośrodka rehabilitacyjnego jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Lekarz orzecznik ZUS może je wydać:

 • na wniosek lekarza prowadzącego leczenie (na dowolnym formularzu), złożonym przez pacjenta w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania
 • podczas kontroli zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy,
 • przy ustaleniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego,
 • podczas orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych

Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej może wystawić każdy lekarz prowadzący leczenie, a osoba, której ten wniosek dotyczy, składa go w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Jeżeli lekarz orzecznik ZUS wyda orzeczenie o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, osoba zainteresowana otrzymuje zawiadomienie o skierowaniu do ośrodka rehabilitacyjnego.

Pełny koszt rehabilitacji uwzględniający w szczególności koszty leczenia, zakwaterowania i wyżywienia pokrywa ZUS. Koszty dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego z miejsca zamieszkania i z powrotem Zakład refunduje do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.

„Uzdrowisko Rymanów” S.A. ma podpisaną umowę na prowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS w następujących schorzeniach:

 • narządu ruchu,
 • układu oddechowego,
 • układu krążenia
 • po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego