ajax loader

Leczenie uzdrowiskowe ze skierowaniem z NFZ W ramach ubezpieczenia zdrowotnego w „Uzdrowisko Rymanów” S.A. mogą Państwo skorzystać z:

 • uzdrowiskowego leczenia szpitalnego dla dorosłych – pobyt trwa 21 dni, jest bezpłatny,
 • uzdrowiskowego leczenia szpitalnego dla dzieci w wieku od 3-18 lat – pobyt trwa 27 dni, jest bezpłatny, dzieciom zapewniamy naukę szkolną na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum,
 • uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dla dorosłych – pobyt trwa 21-dni, kuracjusz ponosi częściowe koszty zakwaterowania i wyżywienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego,
 • uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dla dzieci w wieku od 3-6 lat pod nadzorem opiekuna – pobyt trwa 21 dni, pobyt dla dziecka jest bezpłatny, opiekun we własnym zakresie pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia w wysokości określonej przez „Uzdrowisko Rymanów” S.A.,
 • uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym – pobyt trwa 28 dni, jest bezpłatny,
 • uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego dla dorosłych i dzieci – trwa od 6 do 18 dni zabiegowych, kuracjusz we własnym zakresie pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia,
 • fizjoterapii ambulatoryjnej – prowadzonej w dni robocze od godz. 8.00 – 18.00. Wymagana wcześniejsza rejestracja osobista lub telefoniczna w Biurze Obsługi Kuracjusza: Tel. 13 43 57 461 lub 13 43 57 755.

Pobyty w warunkach stacjonarnych rozpoczynają się o godzinie 14:00 pierwszego dnia i kończą o godzinie 12:00 ostatniego dnia. Zasady kierowania: Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, wskazania i ewentualne przeciwwskazania. Do skierowania lekarz dołącza aktualne wyniki podstawowych badań:

 • badania dla dorosłych: OB, morfologia krwi, mocz, RTG klatki piersiowej (ważność badania RTG wynosi 2 lata od dnia badania), EKG (ważność badania wynosi 6 m-cy od dnia badania) oraz zaświadczenie potwierdzające rozpoznanie zasadnicze będące podstawą wystawienia skierowania
 • badania dla dzieci: OB, morfologia, mocz, badanie kału na obecność jaj pasożytów (ważne w dniu wyjazdu dziecka do uzdrowiska)

Skierowanie do Oddziału Funduszu może być przekazane przez lekarza kierującego lub bezpośrednio przez zainteresowanego świadczeniobiorcę. W Oddziale NFZ jest rejestrowane w systemie informatycznym, otrzymuje kolejny numer, a następnie jest rozpatrywane pod względem celowości.

Skierowanie: W odpowiednim ze względu na adres zamieszkania oddziale NFZ lekarz specjalista z zakresu balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej dokonuje oceny skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego i określa rodzaj leczenia (szpital, sanatorium, rehabilitacja szpitalna czy sanatoryjna). Skierowanie z niepełnymi informacjami nie jest przez Fundusz rozpatrywane. O efekcie rozpatrzenia skierowania pacjent jest informowany na piśmie. Jeżeli oddział Funduszu nie potwierdzi skierowania z powodu braku miejsc, świadczeniobiorca wpisywany jest na listę oczekujących, o czym jest pisemnie informowany, ze wskazaniem okresu oczekiwania na potwierdzenie skierowania. Skierowanie jest ważne 18 miesięcy licząc od dnia jego wystawienia. Jeśli w tym okresie leczenie nie mogło być rozpoczęte, skierowanie jest odsyłane do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego celem weryfikacji. O utracie ważności skierowania oddział Funduszu powiadamia świadczeniobiorcę pisemnie. Potwierdzone przez NFZ skierowanie, zawierające adres uzdrowiska, w którym ma się odbyć turnus, datę rozpoczęcia i zakończenia turnusu, oddział Narodowego Funduszu Zdrowia powinien przesłać pocztą osobie zainteresowanej nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia.

Rezygnacja z leczenia uzdrowiskowego: W przypadku rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego przed rozpoczęciem leczenia, skierowanie należy bezzwłocznie zwrócić do Oddziału Funduszu. Rezygnacja jest zasadna, gdy jej powodem jest wypadek losowy bądź choroba ubezpieczonego (np. pobyt w szpitalu), potwierdzone odpowiednim dokumentem. W przypadku uzasadnionego zwrotu skierowania, Fundusz wyznacza nowy termin realizacji skierowania, zgodnie z pierwotną datą wpływu skierowania. Nieuzasadniony zwrot skierowania traktowany jest jak złożenie nowego skierowania.

Odpłatność za pobyt: Pacjenci ponoszą koszty przejazdu do uzdrowiska i z powrotem. Pacjenci przebywający na leczeniu uzdrowiskowym w sanatorium dla dorosłych pokrywają częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania zróżnicowane ze względu na sezon oraz standard zajmowanego pokoju określone w drodze rozporządzenia przez Ministra Zdrowia (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U.2013. 931 z późn. zm.)

  Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do w/w Rozporządzenia POZIOM FINANSOWANIA PRZEZ ŚWIADCZENIOBIORCĘ KOSZTÓW WYŻYWIENIA I ZAKWATEROWANIA W SANATORIUM UZDROWISKOWYM ZA JEDEN DZIEŃ POBYTU przedstawia się następująco:

Lp. Poziom I sezon rozliczeniowy(w złotych)od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia II sezon rozliczeniowy(w złotych)od dnia 1 maja do dnia 30 września
1 I Apokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 28,8 36,1
Bpokój jednoosobowy w studiu 23,0 33,0
2 II pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 22,0 29,3
3 III Apokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 17,3 24,1
Bpokój dwuosobowy w studiu 14,6 22,0
4 IV pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 12,5 17,3
5 V Apokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 11,0 13,1
Bpokój wieloosobowy w studiu 10,5 12,0
6 VI pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 9,4 10,5

Zwolnienie z opłat w sanatorium dla dorosłych przysługuje pracownikom zatrudnionym w zakładach związanych z produkcją wyrobów zawierających azbest, uczniom i studentom pozostającym na wyłącznym utrzymaniu ubezpieczonego opłacającego składkę oraz dzieciom o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Najczęściej zadawane pytania:

 • Jakie opłaty obowiązują po przyjeździe do uzdrowiska? Jeżeli przyjazd do uzdrowiska następuje na podstawie wydanego przez NFZ skierowania do sanatorium uzdrowiskowego, obowiązują następujące opłaty związane z pobytem:
  • częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania zgodnie z obowiązującymi stawkami ustalonymi na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013r. Informację o wysokości stawek każdy ubezpieczony otrzymuje wraz ze skierowaniem;
  • opłata uzdrowiskowa zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Rymanowie, której wysokość aktualnie wynosi 4 zł za 1 dzień pobytu.
 • Czy można przyjechać jeden dzień wcześniej albo wyjechać jeden dzień później ? Tak, można. Należy wówczas uiścić opłatę, zgodnie z cennikiem hotelowym właściwym dla danego obiektu. Każdy wcześniejszy przyjazd do uzdrowiska należy zgłosić telefonicznie do sanatorium wskazanego na skierowaniu.
 • Czy mając skierowanie do uzdrowiska w trakcie pobytu można otrzymać przepustkę? Tak, ale po uzyskaniu zgody od lekarza prowadzącego i uiszczeniu opłaty za pustostanie, która wynosi 60 – 65 zł za 1 dzień nieobecności.
 • Co należy zabrać ze sobą wybierając się na turnus uzdrowiskowy? Mając skierowanie z NFZ przede wszystkim należy ze sobą zabrać:
  • dokumentację medyczną,
  • aktualny dowód ubezpieczenia,
  • strój gimnastyczny, dres i obuwie sportowe,
  • strój kąpielowy, czepek
  • jeśli chorujemy na schorzenia przewlekłe, należy zaopatrzyć się w taką ilość leków, jaka wystarczy nam na czas pobytu w uzdrowisku.
 • Czy po otrzymaniu skierowania do „Uzdrowisko Rymanów” S.A. można wcześniej zarezerwować pokój? Nie. Pokoje przydzielane są dopiero w dniu przyjazdu.
 • Czy w trakcie pobytu mogę korzystać z TV? Tak. Każdy pokój jest wyposażony w telewizor, jednak należy uiścić odpłatność, która za turnus wynosi:
  • za turnus 21-dniowy – 80,00zł
  • za turnus 24-dniowy – 88,00zł
  • za turnus 28-dniowy – 100,00zł
 • Czy można przyjechać na turnus z osobą towarzyszącą nie dysponującą skierowaniem do naszego sanatorium? Tak, istnieje taka możliwość. Wówczas osoba towarzysząca zostanie zakwaterowana odpłatnie we wspólnym pokoju wraz z osobą posiadającą skierowanie pod warunkiem dostępności miejsc. Należy wcześnie uprzedzić telefonicznie o chęci skorzystania z takiej możliwości.

Rehabilitacja kardiologiczna w systemie stacjonarnym Świadczenia rozliczane są przez NFZ wg JGP (jednorodne grupy pacjentów) i przysługują chorym z następującymi rozpoznaniami:

 • I50.0 Niewydolność serca zastoinowa
 • I50.1 Niewydolność serca lewokomorowa
 • I50.9 Niewydolność serca, nie określona
 • Z95.1 Obecność pomostów naczyniowych aortalnowieńcowych omijających (bypass),
 • Z95.2 Obecność protez zastawek serca,
 • Z95.5. Obecność wszczepów i przeszczepów związanych z angioplastyką wieńcową.

Przyjęcie na rehabilitację w warunkach stacjonarnych może nastąpić wg NFZ max do 56 dni od wypisu z ośrodka ostrej fazy. Maksymalny czas trwania rehabilitacji może wynosić do 5 tyg. u osób z chorobami współistniejącymi. Na tą formę rehabilitacji, w ramach kontynuacji leczenia, kieruje lekarz oddziału szpitalnego: – oddziału kardiologii, – oddziału kardiochirurgii, – oddziału chorób wewnętrznych, lub lekarz poradni: – kardiologicznej, – rehabilitacyjnej. więcej szczegółowych informacji na temat pobytu w zakładce Obiekty – Podkarpackie Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej „Polonia”   Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych Świadczenia z zakresu rehabilitacji pulmonologicznej kierowane są do pacjentów wymagających stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych w procesie leczenia powikłanych lub przedłużających się chorób płuc.   Skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną w warunkach stacjonarnych wystawiane jest przez lekarza:

 • oddziału pulmonologicznego, gruźlicy i chorób płuc, chirurgii klatki piersiowej, kardiologii, laryngologii, chorób wewnętrznych, alergologii, onkologii, pediatrii – w przypadku rehabilitacji pulmonologicznej wieku rozwojowego.
 • poradni gruźlicy i chorób płuc, rehabilitacji, alergologicznej, chirurgii klatki piersiowej.

Czas trwania rehabilitacji pulmonologicznej wynosi 3 tygodnie.

 • Zastrzega się możliwość dyskwalifikacji pacjenta do przyjęcia ze względu na niezgodność danych ze skierowania ze stanem faktycznym pacjenta.
 • Pacjent powinien być zaopatrzony w aktualną dokumentację medyczną i ewentualnie kartę leczenia szpitalnego.

Przyjęcia do oddziału odbywają się w trybie planowym – po wcześniejszym ustaleniu terminu na podstawie kolejki oczekujących.

Skierowanie do ośrodka

W sprawie przyjęcia na oddział prosimy o kontakt:

Pielęgniarka oddziałowa (7:00 – 14:00):

Pani Elżbieta Kloczkowska

tel/fax 134357108 w. 224

e-mail: ekloczkowska@uzdrowisko-rymanow.com.pl

“Uzdrowisko Rymanów” S.A.

ul. Parkowa 5

38 – 481 Rymanów Zdrój