ajax loader

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych:

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej Spółka w swojej strukturze ma wyodrębnione 3 przedsiębiorstwa wykonujące następujące rodzaje działalności leczniczej w zakresach zgodnych z częścią VIII kodu resortowego wchodzących w ich skład komórek organizacyjnych:

VI część kodu resortowego:        1 – stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne

Zakres udzielanych świadczeń:

 • Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych


VI część kodu resortowego:           2 – stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż
szpitalne

Zakres udzielanych świadczeń:

 • Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych
 • Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych
 • Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku 3 do 18 lat
 • Uzdrowiskowa rehabilitacja la dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym
 • Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych
 • Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku 3 do 6 lat pod opieką opiekuna
 • Fizjoterapia ambulatoryjna


VI część kodu resortowego: 3 – stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

Zakres udzielanych świadczeń:

 • Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci

Zgodnie z Zarządzeniem Zarządu Nr 6/2013 w sprawie zasad udostępniania dokumentacji medycznej oraz ustalenia opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej opłaty za udostępnienie wynoszą:

 1. Jedna strona wyciągu lub odpisu – 7,02 zł
 2. Jedna strona kopii – 0,70 zł
 3. Wyciąg odpisu lub kopia na nośniku elektronicznym – 7,02 zł
 4. Dodatkowo za przygotowanie i przesłanie pod wskazany przez pacjenta adres, pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 10,00 zł


Obowiązki Spółki w razie śmierci pacjenta określone są w rozdziale XII Regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego „Uzdrowisko Rymanów” S.A., (§ 51 – 58).

Rozdział XII
OBOWIĄZKI PODMIOTU W RAZIE ŚMIERCI PACJENTA

§ 51

W razie śmierci chorego w podmiocie:
1. Lekarz leczący bądź lekarz dyżurny dokonuje oględzin zmarłego, stwierdza zgon i odnotowuje w historii choroby dzień i godzinę śmierci.
2. Pielęgniarka dyżurna powinna odnotować dzień i godzinę śmierci w raporcie pielęgniarskim i na karcie gorączkowej.
3. Lekarz o zaistniałej śmierci Pacjenta powiadamia Dyrektora podmiotu

§ 52

Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza pielęgniarka wypełnia „Kartę skierowania zwłok do kostnicy”, po czym zwłoki z przywiązaną do nich kartką z danymi personalnymi, przesyła do kostnicy nie wcześniej niż, w dwie godziny po ponownym stwierdzeniu zgonu przez lekarza.

§ 53

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną zgonu było przestępstwo lub inny wypadek lekarz, jak i inne osoby powołane do oględzin zwłok, powinni zawiadomić o tym natychmiast właściwego prokuratora lub najbliższy posterunek policji.

§ 54

Lekarz niezwłocznie powiadamia o zgonie rodzinę lub opiekunów Pacjenta oraz Zakład Pogrzebowy w Krośnie, który odbiera zwłoki i przewozi do chłodni. W razie niezgłoszenia się po odbiór zwłok rodziny lub opiekunów Pacjenta, lekarz powiadamia o tym organ miasta (gminy) właściwy, ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego.

§ 55

1. Pielęgniarka Oddziałowa sporządza protokolarnie spis rzeczy, pieniędzy i przedmiotów wartościowych zmarłego, a następnie przedmioty wartościowe i pieniądze przekazuje do depozytu podmiotu, a rzeczy do magazynu podręcznego oddziału.
2. Przedmioty pozostałe po zmarłym, z wyjątkiem potrzebnych do ubrania zwłok, wydaje się za pokwitowaniem najbliższej rodzinie zmarłego.
3. Rzeczy pozostałe po zmarłym, którego zwłoki oddano do dyspozycji prokuratora, nie mogą być wydane przed dokonaniem sekcji bądź przed otrzymaniem zawiadomienia o zwolnieniu z sekcji.

§ 56

1. Transport z oddziału powinien być przeprowadzony w taki sposób, aby nie zwracał uwagi innych Pacjentów.
2. Transport do kostnicy zapewnia specjalistyczna firma transportowa „Zakład Pogrzebowy” w Krośnie.

§ 57

1. Kartę zgonu wystawia lekarz, który leczył Pacjenta w podmiocie.
2. Po wystawieniu karty zgonu należy dopełnić formalności wypisu.
3. Kartę zgonu pacjenta, który zmarł w trakcie leczenia w Zespole wydaje się najbliższej rodzinie.

§ 58

Przechowywanie zwłok do 72 godzin od momentu zgonu, nie podlega opłatom. W związku z tym, iż Zespół nie przechowuje zwłok powyżej 72 godzin, nie ustala się cennika w tym zakresie