ajax loader

„Uzdrowisko Rymanów” S.A. realizuje program z zakresu rehabilitacji w trybie stacjonarnym dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19  w pełni finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Rehabilitacja po przebytej chorobie Covid-19 realizowana jest dla osób dorosłych w Szpitalu i Sanatorium Uzdrowiskowym „Eskulap” oraz dla dzieci w oddziale dziecięcym Szpitala i Sanatorium Uzdrowiskowego „Zimowit” .

Cel rehabilitacji:  poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcia zdrowia psychicznego pacjentów w stanie średnim lub ciężkim.

Warunki kwalifikacji pacjenta do świadczenia:

Świadczeniem programu obejmuje się pacjentów, którzy przebyli COVID-19.

Rozpoczęcie rehabilitacji następuje w terminie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia Covid-19. Jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji tylko jeden raz.

Zakończenie leczenia w kierunku COVID – 19 określa się jako:

  • datę zakończenia izolacji domowej, lub
  • datę wypisu ze szpitala, lub
  • datę wypisu z izolatorium.

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przedmiotowym zakresie realizowane jest na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończonym leczeniu potwierdzonej (dodatni wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 lub wypis z leczenia szpitalnego) choroby COVID-19.

Klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniem są powikłania lub następstwa po przebytym COVID-19 w zakresie układu oddechowego lub układu krążenia lub układu nerwowego lub narządu ruchu (wynik 1-4 przy ocenie stanu zdrowia w skali od 0 do 4 na podstawie codziennego funkcjonowania pacjenta i odczuwania objawów po przebyciu COVID-19) lub spadek siły mięśniowej z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej skalą MRC (0-5) lub stopień nasilenia duszności wg skali mMRC w stopniu 2-3.

Kryterium kwalifikacji pacjentów z dominującymi problemami układu oddechowego do objęcia świadczeniem jest wynik w skali nasilenia duszności mMRC>2.

Pacjent dokonuje rejestracji skierowania osobiście, telefonicznie, drogą e-mailową lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Warunkiem zarejestrowania jest posiadanie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz podanie danych osobowych Pacjenta, tj. imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego lub e-mail.

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Osoba dokonująca rejestracji podaje termin rozpoczęcia rehabilitacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 zmieniającego rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej, pacjenci od dnia 10 stycznia 2022 r. będą przyjmowani na podstawie wystawionego skierowania w postaci elektronicznej.

Cel skierowania: rehabilitacja po przebyciu choroby Covid-19

 

Rehabilitacja w trybie stacjonarnym po przebyciu choroby Covid-19 dla osoby dorosłej:

Dane kontaktowe:

Szpital i Sanatorium Uzdrowiskowe „Eskulap”

Parkowa 5, 38-481 Rymanów Zdrój, tel. 570 602 651

   e-mail: rehabilitacja@uzdrowisko-rymanow.com.pl

 

Rehabilitacja w trybie stacjonarnym po przebyciu choroby Covid-19 dla dziecka:

Dane kontaktowe:

Szpital i Sanatorium Uzdrowiskowe „Zimowit”

38-481 Rymanów-Zdrój, ul. Leśna 4

Telefon: 13 43 57 231  do 235 wew. 244

e-mail: zimowit1@uzdrowisko-rymanow.com.pl

Załącznik nr 1 do Programu – skala PCFS

Załącznik nr 2 do Programu – ocena objawów po COVID-19

 

* jeżeli jakiś link do pliku załącznika się nie otwiera, proszę spróbować w innej przeglądarce internetowej (test poprawności wykonany w Mozilla Firefox)